Dokumenty

 • Statut nadace
 • Obecné podmínky účasti zájemců o přidělení grantů v roce 2016

Způsob přihlášení

Do výběrového řízení se mohou přihlásit nepodnikající fyzické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a další neziskové organizace, které v daném termínu podají řádně vyplněnou žádost o grant (tiskopis žádosti je na webu města) na adresu koordinátora projektů.
Nadační příspěvek nelze poskytnout podnikající fyzické osobě, právnické osobě založené za účelem podnikání, politické straně a politickému hnutí, společenství vlastníků bytových jednotek, církvím a náboženským společnostem, církevním osobám vyjma těch, které poskytují pouze vzdělávací a kulturní služby, a jednotce územní samosprávy.

Přihláška obsahuje

Název, adresu a právní formu žadatele, číslo účtu, popis projektu, celkové náklady na projekt včetně vyčíslení vlastního podílu, souhlas se zveřejněním informací o projektu, statut nebo stanovy, jméno a podpis oprávněného zástupce a garanta projektu.

Výše podpory

U příspěvkových organizací může činit maximálně 40% celkových nákladů na realizaci projektu, v ostatních případech maximálně 60%, pokud se správní rady Nadace neusnese jinak.

Termíny:

 • Podání žádosti o grant - průběžně – nejpozději do 5. 11. 2016
 • Vyhodnocení žádostí správní radou Nadace průběžně, nejpozději do 30.11.2016
 • Zveřejnění výsledků a poskytnutí příspěvků od 1.12.2016
 • V případě získání grantu odevzdání závěrečné zprávy maximálně 2 měsíce po ukončení akce včetně vyúčtování.

Kriteria hodnocení:

 1. Přínos realizace projektu pro Letovice a region
 2. Aktuálnost a potřebnost projektu
 3. Záruky realizace a referente o žadateli
 4. Předložení závěrečné zprávy a správné vyúčtování grantu u žadatele, který v minulosti obdržel finanční prostředky od Nadace.

Koordinátor projektů: JUDr. Jan Královec, předseda správní rady Nadace

Informace o vyhlášení grantů:

 • Letovický zpravodaj
 • Internetové stránky Města Letovice